PRIVATUMO POLITIKA

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Boutique Travel“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Boutique Travel“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 301555666, registruotos buveinės adresas Palangos g. 2-39, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.boutiquetravel.lt, el. paštas info@boutiquetravel.lt, tel. +370 682 36628.

Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR). Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

2. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:
• teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
• teisę susipažinti su duomenimis;
• teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
• teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
• teisę apriboti duomenų tvarkymą;
• teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis).

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę turite teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu info@boutiquetravel.lt. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti šios formos prašymą.

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
• Bendrovės turizmo paslaugų rinkinio pardavimas ir/ar atskirų turizmo paslaugų pardavimas ir šių paslaugų teikimo administravimas (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
1. sutarčių sudarymas ir užsakymų atlikimas rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
2. pretenzijų bei kitų duomenų subjekto reikalavimų nagrinėjimas ir administravimas;
3. duomenų subjekto -informavimas apie pasikeitusias turizmo ar kitų paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką;
4. asmens duomenų teikimas turizmo ar kitų paslaugų teikėjams, vykdant asmens duomenų subjekto užsakymus;
5. kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.
• Viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimų vykdymas (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies c) punktas):
1. valstybės sienos kirtimo reikalavimų vykdymas;
2. muitinės kontrolės apsauga;
3. vizų gavimo reikalavimų vykdymas;
4. kitų sienų kirtimo reikalavimų vykdymas;
5. viešojo administravimo institucijų reikalavimų vykdymas;
6. teisės aktų, įpareigojančių pateikti informaciją apie turistus bei keliaujančius, reikalavimų vykdymas;
7. kitų teisės pažeidimų prevencijos tikslų vykdymas.
• Kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

• kitų kelionių organizatorių sudarytų organizuotų turistinių kelionių ir/ar atskirų turizmo paslaugų pardavimas ir šių paslaugų teikimo administravimas (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
1. sutarčių sudarymas kelionių organizatoriaus ar turizmo paslaugų teikėjo vardu ir užsakymų atlikimas kelionių organizatoriaus ar turizmo paslaugų teikėjo rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
2. duomenų subjekto operatyvus informavimas apie pasikeitusias paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką;
3. kitų pagal su kelionių organizatoriumi sudarytą sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymas.

4. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovė, kaip duomenų valdytoja, Bendrovės turizmo paslaugų rinkinio ir/ar atskirų turizmo paslaugų, išskyrus apgyvendinimo paslaugas, pardavimo ir šių paslaugų teikimo administravimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis:
• vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys,- išdavimo ir galiojimo data, vieta, numeris, gimimo data, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, mokėjimų duomenys, informacija apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tuo atveju ir tik tiems duomenų subjektams, kuriems tai aktualu).

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, apgyvendinimo paslaugų pardavimo ir šių paslaugų teikimo administravimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis:
• vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimų vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:
• vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys,- išdavimo ir galiojimo data, vieta, numeris, gimimo data, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, mokėjimų duomenys.

Bendrovė, kaip duomenų valdytojas, kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:
• asmens vardą, pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto telefono ryšio numerį, mokėjimo duomenis, individualios veiklos pažymos numerį arba verslo liudijimo numerį;
• asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis, taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar kontrolės darbus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numeris.

Bendrovė, kaip duomenų tvarkytojas, kitų kelionių organizatorių sudarytų organizuotų turistinių kelionių ir/ar atskirų turizmo paslaugų pardavimo ir šių paslaugų teikimo administravimo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:
• vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys,- išdavimo ir galiojimo data, vieta, numeris, gimimo data, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, mokėjimų duomenys, informacija apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tuo atveju ir tik tiems duomenų subjektams, kuriems tai aktualu).

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas savanoriškai pateikia paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės paslaugų teikimo vietą, taip pat naudodamasis Bendrovės internetine svetaine.

Bendrovei veikiant kaip duomenų valdytojui, asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Asmens duomenys pretenzijų nagrinėjimui ir administravimui saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 3 metus nuo sutarties pasibaigimo. Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytiems tikslams pasiekti.

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus subjektus, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo, taip pat duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

Jūsų duomenys gali būti perduoti šioms trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant:

• IATA (International Air Transport Association) aviabilietų užsakymo sistemai;
• GO Global Travel viešbučių užsakymo sistemai;
• Hotelbeds viešbučių užsakymo sistemai;
• atitinkamoms aviakompanijoms, kurių bilietus įsigyjate;
• kitiems faktiniams turizmo paslaugų teikėjams;
• kitiems asmenims, kurie Bendrovei teikia paslaugas arba yra susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, serverių tiekėjai, programinės įrangos priežiūros paslaugų teikėjai, archyvavimo paslaugų teikėjai ir pan.).
• kriminalinės žvalgybos pagrindinėms institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorui, teismui ar teisėjui;
• kitoms valstybės įstaigoms ir institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis.

Privatumo politika atnaujinta 2023-07-28.

SLAPUKŲ POLITIKA

Informacija apie duomenų valdytoją

UAB „Boutique Travel“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Boutique Travel“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 301555666, registruotos buveinės adresas Palangos g. 2-39, Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainės adresas www.boutiquetravel.lt, el. paštas info@boutiquetravel.lt, tel. +370 682 36628.

Kas yra slapukai, kaip jie veikia ir kaip juos pašalinti iš savo įrenginio?

Slapukai (angl. cookies) – tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į interneto naršyklės slapukų failą esantį lankytojo/naudotojo kompiuterio kietajame diske.

Jums pirmą kartą apsilankius mūsų interneto svetainėje, slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui atskirti nuo kitų kompiuterių, jie užtikrina patogesnį interneto svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti interneto svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą Jūsų jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Apsilankius mūsų interneto svetainėje, Jūsų įrenginyje yra įdiegiami tik būtinieji slapukai. Kiti slapukai gali būti įdiegti tik Jūsų sutikimu, juos pasirinkus slapukų skydelyje.
Slapukų naudojimo metu surinktų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas. Savo sutikimą naudoti slapukus, galite atšaukti/pakeisti paspausdami mažą piktogramą apatiniame kairiajame interneto svetainės kampe arba pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Jei naudojate ne vieną naršyklę, turi slapukus pašalinti iš jų visų.

Slapukų tipai:

 • Būtinieji slapukai – tai slapukai būtini tam, kad galėtumėte naršyti interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis (pavyzdžiui, prieiga prie saugių interneto svetainės sričių);
 • Statistiniai/veikimą gerinantys slapukai – tai slapukai naudojami analizuojant interneto svetainės lankomumo statistiką. Surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota;
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie įrašo informaciją apie Jūsų pasirinkimus ir leidžia pritaikyti interneto svetainės naudojimą pagal Jūsų poreikius.
 • Rinkodaros/reklaminiai slapukai – tai slapukai, kuriais fiksuojami apsilankymai interneto svetainėje, jos puslapiuose ir nuorodose. Naudojant rinkodaros/reklaminius slapukus surinkta informacija padeda Jums pateikti jį labiausiai dominančią reklamą.
  Mūsų interneto svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų interneto svetainės pateksite į kitas interneto svetaines, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Kiek laiko laikomi slapukai?

Slapuko laikymo jūsų įrenginiuose ir naršyklėse trukmė skiriasi. Slapuko naudojimo trukmė apskaičiuojama pagal jūsų paskutinį apsilankymą interneto svetainėje. Kai baigiasi slapuko veikimo laikas, jis automatiškai pašalinamas. Visi mūsų slapukų naudojimo laikotarpiai nurodyti prie slapukų aprašymų.

Kaip galima pašalinti slapukus?

Lengva pašalinti slapukus, kuriuos priėmėte anksčiau. Šalinimo procedūra priklauso nuo naršyklės („Chrome“, „Firefox“, „Safari“ ir kt.) ir naudojamo įrenginio (išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio, asmeninio kompiuterio, „Mac“). Paprastai ji būna nuostatų lauke „Sauga ir privatumas“, tačiau kiekvienoje naršyklėje gali skirtis. Nurodykite, kurį įrenginį / naršyklę naudojate (spustelėkite atitinkamą nuorodą):

 • „Internet Explorer“
 • „Microsoft Edge“
 • „Mozilla Firefox“
 • „Google Chrome“
 • „Opera“
 • „Safari“
 • „Flash“ slapukai
 • „Apple“
 • „Android“
 • „Chrome“, „Android“

Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus iš įrenginio, galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org. Naudojamų slapukų pašalinimas gali turėti įtakos mūsų interneto svetainės veikimui ir/ar kai kuriems jos funkcionalumams.

Turite klausimų?

Jei turite pastabų ar klausimų maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@boutiquetravel.lt arba tel. +370 682 36628. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite Privatumo politikoje.