ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Bendrovė - reiškia uždarąją akcinę bendrovę "BOUTIQUE TRAVEL“, juridinio asmens kodas 301555666, A. Smetonos g. 2, Vilnius,  duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovės interneto svetainės adresas: www.boutiquetravel.lt.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau tekste, Duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

Duomenų valdytojas – nagrinėjamu atveju, juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas –fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, kuri nėra Duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

Kitos šiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau tekste, Taisyklės) vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1.   Bendrovė automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarko Duomenų subjekto, Duomenų subjekto atstovaujamo asmens arba naudos gavėjo asmens duomenis:

2.1.1.  vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos ir/ar darbovietės adresą, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis,- išdavimo ir galiojimo datą, vietą, numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę;

2.1.2.  kredito/debeto kortelių arba kitus mokėjimų duomenis;

2.1.3.  informaciją apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tuo atveju ir tik tiems Duomenų subjektams, kuriems tai aktualu);

2.1.4.  interneto protokolo adresą (IP), Duomenų subjekto apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje datą ir laiką. Be Duomenų subjekto pateikiamos informacijos taip pat gali būti renkama informacija Duomenų subjekto programinę įrangą Duomenų subjekto įrenginiuose ir kitose priemonėse,- t.y. įrenginio informaciją,- aparatūros modelis, IMEI numeris ir kiti unikalūs įrenginio ID, MAC adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kuris naudojamas paslaugai pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija,- naudojimo laikas ir trukmė, paieškos užklausų terminai, kurie įvedami ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kurie buvo nustatyti Duomenų subjekto įrenginyje; vietos informacija,- įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota Duomenų subjektui naudojant paiešką; kita informacija,- apie tai, kokias programėles Duomenų subjektas naudoja, kokiose svetainėse lankosi ir ką daro su turiniu, siūlomu per Bendrovės interneto svetainę www.boutiquetravel.lt.

2.2.   Duomenų subjekto Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 3 metus po sutikimo gavimo. Duomenų subjekto Asmens duomenys Bendrovės teikiamų paslaugų užsakymo ir administravimo tikslu saugomi 10 metų po iš anksto organizuotos turistinės kelionės sutarties ar kitos sutarties sudarymo. Kitais atvejais asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, atsižvelgiant į dokumento ar bylos, kuriuose šie duomenys yra nurodyti, rūšį. Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

3.1.   Asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris ir el. pašto adresas) gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik po to, kai Duomenų subjektas duoda sutikimą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, gali būti duodamas įvairiais būdais,- nusprendus prenumeruoti Bendrovės naujienlaiškius Bendrovės interneto svetainėje www.boutiquetravel.lt; raštiškai pateikus tokį pageidavimą Bendrovei; sutartyje ar kitoje patvarioje laikmenoje išreiškiant sutikimą (parašu, varnele ar kitokiu būdu) gauti komercinius ir kitokio pobūdžio pasiūlymus apie Bendrovės teikiamas paslaugas bei kitą su Bendrove susijusią veiklą (žaidimai, loterijos ir pan.).

3.2.   Duomenų subjektas turi teisę elektroniniu ar registruotu paštu, taip pat kitokia aiškiai išreikšta forma, informuodamas apie tai Bendrovę, atsisakyti Asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais.

3.3.   Duomenų subjektui davus sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektui lankantis Bendrovės internetiniame puslapyje, naršant trečiųjų šalių tinklalapiuose bei socialiniuose tinkluose, taip pat naudojantis mobiliosiomis programėlėmis, gali būti rodomi specialiai Duomenų subjektui parinkti pasiūlymai.

 

4. SLAPUKŲ („COOKIES“) IR KITŲ TINKLAPIO INDIKATORIŲ POLITIKA

4.1.   Bendrovė gali naudoti slapukus, tinklapio indikatorius ir kitas technologijas.

4.2.   Slapukai tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į naršyklės slapukų failą esantį Duomenų subjekto kompiuterio kietajame diske. Taip tinklapis gali atpažinti Duomenų subjektą, kai pastarasis  lankosi kitą kartą, arba atsiminti atitinkamą informaciją apie Duomenų subjektą. Tai informacija, kokiuose vidiniuose puslapiuose Duomenų subjektas lankėsi, kokius menu punktus pasirinko, specifinė informacija kurią jis įvedė į formas esančias šiame tinklapyje, Duomenų subjekto lankymosi tinklapyje laikas ir datos.

4.3.   Yra dviejų pagrindinių tipų slapukai:

4.3.1.  Laikini (Sesijos) slapukai: tai laikini slapukai kurių galiojimas baigiasi kartu su naršyklės sesijos pabaiga t.y., kada Duomenų subjektas palieka tinklapį. Sesijos slapukai leidžia tinklapiui atpažinti Duomenų subjektą, kai jis naršo vidinius puslapius per vienetinį naršyklės naudojimą, taip leidžia Duomenų subjektui naudotis tinklapiu efektyviau.

4.3.2.  Nuolatiniai slapukai: nuolatiniai slapukai yra saugomi Duomenų subjekto kompiuteryje iki galiojimo pabaigos arba ištrynimo. Tai suteikia galimybę atpažinti Duomenų subjektą grįžus, atsiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ar jam suteiktas paslaugas.

4.4.   Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą yra pateikiama interneto svetainėje www.allaboutcookies.org. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija, kaip pašalinti slapukus iš Duomenų subjekto įrenginio.

4.5.   Informacija apie Bendrovės kaupiamus slapukus yra pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.boutiquetravel.lt.

4.6.   Bendrovė taip pat naudoja slapukus, kurie renka informaciją ir siunčia trečioms šalims (pavyzdžiui, „Google Analytics"). Duomenų subjektui rekomenduotina pasitikrinti trečiųjų šalių tinklapius, norint gauti daugiau informacijos apie šių slapukų naudojimą. Šių tinklapių slapukų naudojimo nuostatos gali skirtis nuo Bendrovės Taisyklių. Kai kurie Bendrovės slapukai gali rinkti ir saugoti Duomenų subjekto asmeninę informaciją (pavyzdžiui, Duomenų subjekto vardą ar elektroninio pašto adresą).

4.7.   Bendrovė taip pat gali naudoti ne tik slapukus, bet ir tinklapio indikatorius. Tinklapio indikatorius yra elektroninis vaizdas, vadinamasis "vieno pikselio" (1x1) arba GIF formato vaizdas. Tinklapio indikatorius lankytojo kompiuteryje atpažįsta tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, slapuko numerį, puslapio peržiūros laiką ir datą ir puslapio, kuriame yra tinklapio indikatorius, aprašą. Duomenų subjektas gali padaryti kai kuriuos tinklapio indikatorius nenaudojamais, atsisakydamas slapukų, kurie yra susieti su tokiais tinklapio indikatoriais. Tinklapių indikatoriai gali būti naudojami siekiant nustatyti, ar Duomenų subjektui siųsti elektroniniai laiškai buvo atidaryti.

Stay in Touch

Copyright 2020 Boutique Travel ©  All Rights Reserved